4-23-08 Wednesday Bred By Exhibitor Dog - Shuttermutt